Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Интердисциплинарен пристап во наставата за климатските промени“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик. 
“Qasje interdisiplinore në mësimdhënien për ndryshimet klimatike”
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Рокот за поднесување активности за применето знаење е завршен заклучно со 28.11.2021 23:59