Нови медиуми и социјални мрежи

Предавачи: Сеад Џигал

Датум: 28.03.2023 (вторник)

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Симултан превод: Албански(упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Вебинарот е наменет за сите наставници, стручни соработници и раководен кадар од основни училишта, кои се заинтересирани да се запознаат со клучните концепти и типологии за новите медиуми и за социјалните мрежи, кои комуникациски функции тие ги преземаат, кои се нивните специфики и во кои сфери на општеството тие го остваруваат своето влијание. Во сесијата ќе бидат вклучени истражувачки наоди, содржини и примери за тоа како новите медиуми и социјалните мрежи влијаат врз општеството особено во делот на меѓусебната и јавната комуникација, социјализацијата, градењето на личните идентитети и во едукацијата. Во фокусот на сесијата ќе бидат препораки и примери за тоа како да се заштитат младите и останатите корисници од негативните влијанија на новите технологии, како критички да ги користат и како да се оптимизираат нивните позитивните страни и погодности. Клучни цели на сесијата се продлабочување на знаењата за влијанијата на новите медиуми и начините како да се постигне поширока општествена добредетелност при нивното користење.

За предавачите:

Сеад Џигал е доктор по политички науки и е универзитетски професор на Меѓународниот балкански универзитет (МБУ) во Скопје при Факултетот за комуникации. Toj e активен во сферата на културата и издаваштвото и е член на редакцијата на списанието „Културен живот“. Во областа на медиумите и на комуникациите работел на истражувачки и образовни проекти од областите на медиумската писменост, мониторинг на работата на јавниот радиодифузен сервис и на медиумските регулаторни тела, отворени образовни ресурси, онлајн екстремизам, говор на омраза, медиумска етика, саморегулација во медиумите, и други.

Тој е обучувач за медиумска писменост во рамки на проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат” што го спроведуваа ИРЕКС и локалните партнери МИМ, ИКС и МОФ во соработка со БРО и МОН.

Превод на албански јазик

Tema: Mediat e reja dhe rrjetet sociale 

Trajner: Sead Xhigal, profesor universitar dhe trajnues 

Data e realizimit të uebinarit: 28.03.2023 (e martë), ora 18:00-19:30.

Përshkrim i uebinarit: Pjesëmarrësit në këtë ueb sesion do të mund të njihen me konceptet dhe tipologjitë kyçe për mediat e reja dhe rrjetet sociale, cilat funksione komunikimi ndërmarrin, cilat janë specifikat e tyre dhe në cilat sfera të shoqërisë ushtrojnë ndikimin e tyre. Sesioni do të përfshijë gjetjet e hulumtimit, përmbajtjen dhe shembujt se si mediat e reja dhe rrjetet sociale ndikojnë në shoqëri, veçanërisht në fushën e komunikimit reciprok dhe komunikimit publik, socializimit, ndërtimit të identiteteve personale dhe edukimit. Fokusi i sesionit do të jenë rekomandimet dhe shembujt se si të mbrohen të rinjtë dhe përdoruesit e tjerë nga ndikimet negative të teknologjive të reja, si të përdoren ato në mënyrë kritike dhe si të optimizohen aspektet e tyre pozitive dhe volitshmëritë. Qëllimet kryesore të sesionit janë thellimi i njohurive për ndikimet e mediave të reja dhe mënyrat si të arrihet një dashamirësi më të gjerë sociale gjatë përdorimit të tyre.

Rreth trajnuesit: Sead Xhigal është doktor i shkencave politike dhe është profesor universitar në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) në Shkup pranë Fakultetit për Komunikim. Është aktiv në sferën e kulturës dhe botimeve dhe është anëtar i redaksisë së revistës “Jeta kulturore” („Културен живот“). Në fushën e medias dhe komunikimit, ka punuar në projekte kërkimore dhe edukative në sferën e edukimit mediatik, monitorimin e punës së shërbimit publik radiodifuziv dhe organeve rregullatore mediatike, burimet e hapura arsimore, online ekstremizmin, gjuhën e urrejtjes, etikën mediatike, vetë- rregullimin në media dhe të tjera.

Ai është trajnues për edukimit mediatik në kuadër të projektit të USAID-it për edukimin mediatik “Të rinjët mendojnë” që e implementon IREX-i dhe partnerët lokalë MIM, IKS dhe MOF në bashkëpunim me BZHA dhe MASH.

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.

Контактирајте не

webinar@innovationlab.mk

help@innovationlab.mk - Техничка поддршка