Креирање на интерактивни ресурси за хибридна и асинхрона настава за предучилишно и основно образование

Предавач: Игор Богданоски

Датум: 01.11.2021

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за реегистрација на вебинарот

YouTube

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Активност

Кликнете на иконата за пријавување на вашата реализирана активност

Опис

После две успешни сесии, најновата едиција ЕДУИНО вебинари со голем праг на посетеност од две илјади и петстотини слушатели на секое предавање, продолжуваат со третата тема, која ви нуди ретка можност да се запознаете со конкретни фигитални (доаѓа од Phygital (Physical and Digital)) алатки, како и примери и активности за примена на овие алатки во хибридната и асинхроната настава.

За темата: Овој вебинар е наменет за наставници од основните училишта, како и за воспитувачи на деца од предучилишна возраст кои веќе имаат одредено искуство во користење на дигитални алатки во наставата (средно ниво). На почетокот слушателите ќе се запознаат со хибридното и комбинираното учење како дел од е-учењето, кои се нивните сличости, разлики, ограничувања и предности. На предавањето ќе бидат потенцирани трендови на ваквиот вид настава кај нас и во светот. Во вториот, практичен дел, ќе бидат презентирани четири конкретни фигитални (доаѓа од Phygital (Physical and Digital)) алатки за креирање на интерактивни содржини H5P, Mathigon, Geogebra и Nearpod, како и веќе креирани интерактивни содржини со нив. Исто така ќе бидат презентирани и насоки во кој вид настава и како да се користат посочените помошни наставни компоненти.

Очекувани резултати: Најзначајната придобивка од посетата на овој ЕДУИНО-вебинар е тоа што учесниците ќе се запознаат со карактеристиките, предностите и недостатоците на хибридната и на комбинираната настава, потоа ќе стекнат увид во сличностите и разликите помеѓу синхроната и асинхроната настава, а воедно, ќе имаат увид во предностите и недостатоците на секој од различните видови учење. Исто така, ќе бидат во можност да одберат каков вид на учење е најсоодветно да применат во дадениот момент и каков вид ресурси да применат во наставата.

За предавачот: Игор Богданоски е наставник по математика, наставник ментор, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Scientix амбасадор за Република Северна Македонија, Moodle и Office 365 администратор, како и национален обучувач за Националната платформа за учење на далечина.

„Padlet“ табли

Пријавата за реализирана активност и таблите на Padlet за овие активности ќе бидат отворени најдоцна до 15.11.2021 год 23.59h.

Made with Padlet

Made with Padlet

Како до сертификат за стекнати знаења?

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google forms на слушателите ќе им биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања, од кои за да се добие сертификатот за стекнати знаења, најмалку седум треба да бидат точно одговорени (или 70%). Решавањето на квизот ќе биде возможно само петнаесет минути (15 мин.) по настанот. Неопходно е да нагласиме дека првиот сертификат ќе може да го добијат единствено оние пријавени слушатели, кои ќе бидат во можност во живо да го следат предавањето.

Како до сертификат за применети знаења?

Вториот е сертификат за примена на стекнатите знаења (применети знаења) и предвидува изготвување активност. По завршувањето на секој вебинар, предвидено е предавачот да зададе две активности, од кои учесникот може да одбере една. Со стекнати 60% реализација, потврдена преку самоевалуација од страна на слушателот и евалуација од предавачот, слушателот се стекнува со сертификат за применети знаења. Посебно е важно да нагласиме дека со вториот сертификат ќе може да се стекнат и сите претходно пријавени слушатели, кои не биле во можност во живо да го следат предавањето. За нив е предвидена можност во рок од десет дена по одржувањето на вебинарот, да ја погледнат снимката од него, да ја изготват активноста и да го поднесат извештајот за извршените активности и евалуацијата, со што и тие имаат можност да добијат сертификат за применети знаења.

  • Сертификатите ќе биде испратени во рок од 2-4 седмици, на е-адресата што е наведена во пријавата на учесниците, со точното име и презиме со кое е поднесена апликацијата.
  • Доделените сертификати ќе бидат во дигитална форма со потпис и печат од директорот на Бирото за развој на образованието (БРО).

Чекори за поднесување на извештајот за реализирана активност: ​

  1. Преземете го примерокот од Извештајот за реализирана активност од објавата на Padlet.
  2. Пополнете ги целосно барањата во извештајот (точни податоци, објаснување на активноста и самоевалуација).
  3. Прикачете го извештајот на Padlet по примерот на објавата 04 зададен на таблата, во pdf формат. Доколку првата табла не ви дозволува да го прикачите вашиот извештај преминете на наредната.
  4. Наравете скриншот фотографија од вашата објава на Padlet.
  5. Пополнете ја пријавата на линкот поставен на објавата 01 или пак на копчето за пријава на реализирана активност така што ќе ги наведете вашите податоци и ќе ги прикачите извештајот од реализираната активност и фотографијата од објавата на таблата. На крај притиснете на копчето поднеси.

Доколку ги проследивте сите овие чекори, вашата пријава е уредно поднесена и ќе биде евалуирана од страна на предавачот. Таблата и копчето за поднесување на пријава на реализирана активност ќе бидат активни 10 дена по завршувањето на вебинарот.

За помош ви нудиме:

  1. Видео како да се самоевалуирате со помош на инструментот за евалуација-рубрика (линк)
  2. Упатство за да креирате пост на таблата – Padlet (линк)

Напомена: Сите нецелосни или несоодветни објави на Padlet ќе бидат отстранети од страна на техничкото лице.