Родителите и децата од дигиталната генерација

Предавачи: Тамара Ќупева и Ирена Христовска
 
Датум: 30.03.2023 (четврток)
 
Времетраење: 18:00 – 19:30
 
Работен јазик: Македонски
 
Симултан превод: Албански(упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Вебинарот е наменет за сите родители, наставници, воспитувачи, стручни соработници и раководен кадар од основни училишта и градинките, кои се заинтересирани подобро да го разберат детето и светот зад екранот. Како да комуницираме со децата на генерацијата Алфа? Кои пристапи се најважни за родителите? Како до безбедно и здраво користење на социјалните медиуми? Ова се некои од прашањата што ќе бидат опфатени на интерактивниот вебинар, кој преку дискусија за актуелни теми и автентични примери може да им помогне на наставниците и на родителите. Учесниците на вебинарот ќе добијат конкретни насоки што ќе им овозможат ефикасно да комуницираат со родителите и со учениците, за да можат безбедно и одговорно да навигираат низ дигиталниот свет.

Овие содржини се дел од Прирачникот за медиумска писменост на родители (алб. верзија), којшто треба да им послужи на наставниците и на родителите лесно и ефикасно да ги водат учениците низ дигиталната сфера.

Овој вебинар освен за наставниците од основно училиште е предвиден и за воспитниот кадар од предучилиштните установи.

За предавачите:

Тамара Ќупева е научен соработник и долгогодишен просветен работник.

Ирена Христовска е магистер по политички науки, комуникација и медиуми, долгогодишен просветен работник, едукатор и обучувач за наставници, родители и деца.

Тие се обучувачи за медиумска писменост во рамки на проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат” што го спроведуваа ИРЕКС и локалните партнери МИМ, ИКС и МОФ во соработка со БРО и МОН.

Превод на албански јазик

Tema: Prindërit dhe fëmijët e brezit digjital

Trajnues: Tamara Qupeva, bashkëpunëtor hulumtues & Irena Hristovska, punëtor arsimor dhe trajnere për mësimdhënës, prindër dhe fëmijë

Data e realizimit të uebinarit: 30.03.2023 (e enjte), ora 18:00-19:30.

Përshkrim i uebinarit: Si të komunikoni me fëmijët e brezit Alfa? Cilat qasje janë më të rëndësishme për prindërit? Si të përdorim mediat sociale në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme? Këto dhe shumë pyetje të tjera do të jenë pjesë e uebinarit tonë interaktiv. Temat aktuale të mbështetura nga shembuj autentikë do t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë fëmijën dhe botën pas ekranit. Në të njëjtën kohë, do të merrni udhëzime specifike që do t’ju mundësojnë të ofroni ndihmë për prindërit dhe nxënësit tuaj për të menaxhuar komunikimin e tyre digjital me vetëdije dhe në mënyrë të sigurt.

Përmbajtjet janë pjesë e Manualit të ri për Edukim Mediatik të Prindërve, i cili do të jetë një udhëzues nëpër botën digjitale të nxënësve tuaj. 

Përveç mësimdhënësve të shkollave fillore, ky uebinar është i dedikuar edhe për stafin arsimor të institucioneve parashkollore.

Rreth trajnuesve: Tamara Qupeva është bashkëpunëtore shkencore dhe pedagoge shumëvjeçare.

Irena Hristovska ka magjistruar në shkenca politike, komunikim dhe media, punonjëse arsimore, edukatore dhe trajnuese shumëvjeçare për mësimdhënës, prindër dhe fëmijë.

Ata janë trajnues për edukimit mediatik në kuadër të projektit të USAID-it për edukimin mediatik “Të rinjët mendojnë” që e implementon IREX-i dhe partnerët lokalë MIM, IKS dhe MOF në bashkëpunim me BZHA dhe MASH.

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.

Контактирајте не

webinar@innovationlab.mk

help@innovationlab.mk - Техничка поддршка