Говор на омраза во онлајн медиумите

Предавачи: Драгана Ѓореска

Датум: 12.04.2023 (среда)

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Симултан превод: Албански(упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Вебинарот е наменет за сите наставници, стручни соработници и раководен кадар од основни училишта, кои се заинтересирани да научат како да го препознаат говорот на омраза и да ги разберат последиците од неговото ширење во медиумите. Сте се запрашале ли што всушност е говор на омраза? Колку често се среќаваме со говор на омраза во онлајн медиумите, односно во медиумите кои нè опкружуваат во секојдневието? 

Учесниците ќе научат што значи говорот на омраза, како се поврзува со стереотипите и каков ефект може да има во реалниот свет, особено врз младите. Предавачот ќе им објасни на учесниците како да прават разлика помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза, а ќе зборува и за тоа како секој граѓанин, поединечно може да помогне во деконструирање и спречување на овој феномен.

За предавачот:

М-р Драгана Ѓореска, наставник по англиски јазик и книжевност во СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен” Скопје. Таа е магистер по филолошки науки од областа на лингвистиката. Ѓореска е Фулбрајт алумни на Државниот универзитет во Кент, Охајо, САД на групата за медиумска писменост. 

Таа е обучувач за медиумска писменост во рамки на проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат” што го спроведуваа ИРЕКС и локалните партнери МИМ, ИКС и МОФ во соработка со БРО и МОН.

Превод на албански јазик

Tema: Gjuha e urrejtjes në mediat online

Trajnues: Dragana Gjoreska

Data e realizimit të uebinarit: 12.04.2023 (e mërkurë), ora 18:00-19:30. 

Përshkrimi i uebinarit: A keni menduar ndonjëherë se çfarë është në të vërtetë gjuha e urrejtjes? Sa shpesh hasim gjuhën e urrejtjes në mediat online, përkatësisht në mediat që na rrethojnë në jetën e përditshme? 

Me këtë uebinar, do të trajnohemi të identifikojmë gjuhën e urrejtjes dhe të kuptojmë pasojat e përhapjes së gjuhës së urrejtjes në media. 

Do të përpiqemi të bëjmë dallimin midis lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrejtjes në media. Do të njihemi më mirë se çfarë do të thotë gjuha e urrejtjes, do të mësojmë se çfarë paraqet, si lidhet me stereotipet dhe çfarë efekti mund të ketë në botën reale, veçanërisht çfarë ndikimi ka tek të rinjtë. Njëkohësisht do të theksojmë rolin tonë në adresimin e këtij fenomeni dhe mundësinë e parandalimit të tij.

Rreth trajnuesit: Mr. Dragana Gjoreska është mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë angleze në SHMEJQSH “Vasill Antevski-Dren” Shkup, magjistër i shkencave filologjike në fushën e shkencës për gjuhë-linguistikë. Gjoreska përdryshe është edhe alumni Fulbright i Universitetit Kent State, Ohio, SHBA ne grupin për edukim mediatik.

Ajo është trajnuese për edukimit mediatik në kuadër të projektit të USAID-it për edukimin mediatik “Të rinjët mendojnë” që e implementon IREX-i dhe partnerët lokalë MIM, IKS dhe MOF në bashkëpunim me BZHA dhe MASH.

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.

Контактирајте не

webinar@innovationlab.mk

help@innovationlab.mk - Техничка поддршка