Предавачи: Игор Богданоски,

Перо Сарџоски

Датум: 25.05.2022

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Темата на вебинарот е вовед во понатамошната обука со која се посочува важноста од примената на дигитаните технологии во наставата како главен фактор за подобрување на успехот на учениците. Фокусот ќе биде ставен на поттикнување автономност и самоиницијативност кај наставниот кадар при изборот на дигитални алатки и нивна примена во наставната програма. Имајќи го предвид забрзаниот развој на новите технологии, посебен акцент ќе се стави на: неопходноста од дигиталната педагогија, експликација за примената на дигиталните алатки и стратегии за професионален развој. ЕДУИНО вебинарот ќе понуди увид во вештините неопходни за инкорпорирање на новите технологии во наставата на компетентен и ефективен начин. Така, едукаторите ќе бидат обучени индивидуално или колаборативно да ги избираат релевантните дигитални алатки со цел ефикасно да ги интегрираат во наставните планови. Низ петте модули ќе имате можност да се запознаете со: начините за проценка на компетенциите во настава со технолошка поддршка, достапните алатки на интернет за рефлексија и проценка на компетенциите, пристапите за дизајнирање на наставата со инкорпорирање на процесот на искуствено учење за да се поттикне поголема вклученост на учениците со цел да се подобри нивниот успех, но и како соработката со старателите може да ги зголеми технолошките компетенции кај наставниците, учениците и родителите.

За предавачите:

Игор Богданоски работи како професор по Математика и наставник ментор во ООУ „Блаже Конески“ во Прилеп. Во изминатите две децении Богданоски континуирано професионално се надградува. Во неговата професионална биографија се вброени титулите: Scientix амбасадор на Р.С. Македонија, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Master Trainer, Microsoft 365 и Moodle администратор. Автор е на повеќе трудови од областа образовниот менаџменти и математиката.

Професорот по Англиски јазик Перо Сарџоски, воедно е и директор на приватното училиште „Пегасус ЕЛС“ во Тетово. Големи заложби Сарџоски вложува во промовирање на одржливи модели во образованието со концептот „училиште без хартија“, преку примена на дигитални алатки во наставата и во согласност со „Целите за одржлив развој“ на ООН. Добитник е на бројни меѓународни призанија за иновативност и учесник е на бројни конференции за иновативни пристапи, меѓу кои и „ЕдмодоКон“ во САД. Сарџоски бил делегат на самитот за образовни иновации „ХандрЕД“ во Хонг Конг. Работи како координатор на ЕДУИНО-вебинарите

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.