Визуелни дезинформации и фотофорензика

Предавач: Тоше Огњанов

Датум: 06.04.2023 (четврток)

Времетраење: 18:00 – 19:30

Работен јазик: Македонски

Симултан превод: Албански(упатство)

Брз пристап

Пријава

Кликнете на иконата за регистрација на вебинарот

YouTube МКД

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на македонски јазик

YouTube АЛБ

Кликнете на иконата за да ја проследите снимката од вебинарот на албански јазик

Квиз

Кликнете на иконата за одговарање на квизот со прашања од вебинарот

Опис

Вебинарот е наменет за сите наставници, стручни соработници и раководен кадар од основни училишта, кои се заинтересирани да се запознаат со развој на критичката мисла и техники за распознавање на визуелните дезинформации што се шират во онлајн просторот и преку социјалните мрежи. Во рамки на предавањето ќе бидат опфатени техниките и алатките за проверка на манипулативни фотографии и видеа што им се пласираат на читателите и гледачите како шокантна вистина. Со оглед на податокот дека дезинформациите се шират шест пати побрзо од реалните вести, и нанесуваат штета како на општествено, така и на индивидуално ниво, пораката од овој вебинар е дека едукацијата и медиумското описменување се некои од ефикасните начини за спречување на штетното влијание.

За предавачот:

Тоше Огњанов е новинар, обучувач и едукатор за мултимедијални содржини. Огњанов специјализирал „Онлајн новинарство“ на Универзитетот во Аризона, САД. Зад себе има дваесетгодишно професионално работно искуство во печатени и во дигитални медиуми, како новинар, уредник и продуцент на мултимедијални новинарски содржини. Во последните пет години е редовен соработник на Гласот на Америка, редакцијата на македонски јазик.

Тој е обучувач за медиумска писменост во рамки на проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат” што го спроведуваа ИРЕКС и локалните партнери МИМ, ИКС и МОФ во соработка со БРО и МОН.

Превод на албански јазик

Tema: Dezinformata vizuale dhe foto-forensika

Trajnues: Toshe Ognjanov

Data e realizimit të uebinarit: 06.04.2023 (e enjte), ora 18:00-19:30. 

Përshkrimi i uebinarit: Zhvillimi i të menduarit kritik dhe teknikave për të dalluar dezinformatat vizuale që përhapen në online hapësirën dhe përmes rrjeteve sociale. Ky është fokusi kryesor i uebinarit kushtuar kontrollit të manipulimeve të shumta me fotografi dhe video, të cilat lexuesit dhe shikuesit i prezantohen si një e vërtetë tronditëse. Dezinformatat përhapet gjashtë herë më shpejt se lajmet reale dhe shkaktojnë dëm në shoqëritë dhe individët. Edukimi dhe arsimimi mediatik janë aktualisht mënyra më e mirë për të parandaluar ndikimin e tyre të dëmshëm.

Rreth trajnuesit: Toshe Ognjanov është gazetar dhe edukator për përmbajtje multimediale. Ognjanov kа specializuar në drejtimin “Gazetaria online” në Universitetin e Arizonës, SHBA. Ai ka një përvojë profesionale  njëzetvjeçare në median e shkruar dhe dixhitale, si gazetar, redaktor dhe producent i përmbajtjeve gazetareske multimediale. Në pesë vitet e fundit, është bashkëpunëtor i rregullt i Zërit të Amerikës, në redaksionin në gjuhën maqedonase.

Ai është trajnues për edukimit mediatik në kuadër të projektit të USAID-it për edukimin mediatik “Të rinjët mendojnë” që e implementon IREX-i dhe partnerët lokalë MIM, IKS dhe MOF në bashkëpunim me BZHA dhe MASH.

Како до сертификат за стекнати знаења?

Со сертификат за стекнати знаења имаат можност да се здобијат сите регистирани учесници, без разлика дали вебинарот го следат преку Zoom или Youtube live платформата.

Непосредно по завршувањето на вебинарот, преку споделување линк од Google Forms до учесниците, ќе биде отворен и достапен квиз со десет (10) прашања.

За стекнување на сертификатот е потребно да одговорите точно на најмалку седум од поставените 10 прашања (или 70%).

Би сакале да нагласиме дека квизот е отворен за решавање 15 минути , согласно најавата на модераторот, по завршувањето на предвиденото време квизот се затвора од страна на техничкиот тим.

Доколку го исполнувате погоре наведениот услов за стекнување на сертификат, истиот ќе ви биде доставен на мејл адресата која ќе ја внесете при одговарање на квизот во временски рок од две до три седмици од страна на техничкиот тим на ЕДУИНО.

Контактирајте не

webinar@innovationlab.mk

help@innovationlab.mk - Техничка поддршка