Формулар за пријавување на реализирана активност
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Превртена училница – концепт, стратегии и потребни ресурси за спроведување“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик.
“Klasë e përmbysur – koncept, strategji dhe resursa të nevojshme për zbatim”
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Почитувани,

Ви благодариме на вашиот интерес за пополнување на формулар за пријавување реализирана активност за ЕДУИНО ВЕБИНАР: Превртена училница – концепт, стратегии и потребни ресурси за спроведување

Официјално формуларот за пријавување е затворен, заклучно со 10.11.2021, 23:59 часот.

Со почит,
ЕДУИНО Тим