Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Креативно учење преку игра за предучилишно и основно образование“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик. 
“Të mësuarit kreativ përmes lojës për arsim parashkollor dhe fillor”
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Рокот за поднесување активности за применето знаење е завршен заклучно со 14.12.2021 23:59