Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Методи и пристапи за учење преку решавање на проблеми со фокус на климатските промени“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик. 
Metodat dhe qasjet për të mësuarit përmes zgjidhjes së problemeve me fokus në ndryshimin e klimës
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Почитувани,Ви благодариме на вашиот интерес за пополнување на формулар за пријавување реализирана активност за ЕДУИНО ВЕБИНАР: Методи и пристапи за учење преку решавање на проблеми со фокус на климатските промениОфицијално формуларот за пријавување е затворен, заклучно со 23.10.2022, 23:59 часот.Со почит, ЕДУИНО Тим