Формулар за пријавување на реализирана активност 
Formular për raportim të aktivitetit të realizuar

„Како да се воведат Целите за одржлив развој во наставата – практични примери и активности“
Ве молиме внимателно да го пополните овој формулар со сите потребни информации. Формуларот е двојазичен, но официјалниот јазик на овој вебинар е македонски и поради тоа задолжително е овој формулар да се пополнува на македонски јазик. //
“Si të futen Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm në mësimdhënien – shembuj dhe aktivitete praktike”
Ju lutemi plotësoni këtë formular me kujdes, me të gjitha informacionet e nevojshme. Formulari është dygjuhësh, por gjuha zyrtare e këtij uebinari është maqedonishtja dhe për këtë arsye është e detyrueshme të plotësoni këtë formular në gjuhën maqedonase.

Рокот за поднесување активности за применето знаење е завршен заклучно со 19.11.2021 23:59